Μαθήματα

Το εργαστήριο μας έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Ειδικότερα, το εργαστήριο μας εκπληρεί την αποστολή του με τη διδασκαλία εξαμηνιαίων μαθημάτων.
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται στις παρακάτω καρτέλες:

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Θεωρία Αποθεμάτων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής


Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εξάμηνο: 8
Eclass: Είσοδος

Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα αφορά στην διδασκαλία και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με βάση την λιτή φιλοσοφία. Η λιτή διαχείριση αφορά στην εξάλειψη δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία αφενός και η επικέντρωση σε δραστηριότητες που προσθέτουν αξία χρήσης στον πελατη αφετέρου. Η μείωση του κόστους παραγωγής, η δραστική αύξηση της ωφέλιμης παραγωγικότητας και η βελτίωση της ποιότητας στην επιχείρηση είναι τα παράπλευρα αποτελέσματα της εφαρμογής μεθόδων που αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση της χρήσης των επιχειρησιακών πόρων με σκοπό την δημιουργία της λιτής επιχείρησης.

Σκοπός του μαθήματος:
Στο τέλος του προπτυχιακού επιπέδου διδασκαλίας ο/η φοιτητης/τρια θα μπορεί :

» να αναπτύσσει διαγράμματα ροής της αξίας (Value Stream Mapping - VSM),
» να αναγνωρίζει και να διακρίνει την προστιθέμενη ή μη προστιθέμενη αξία,
» να σχεδιάζει γραμμές παραγωγής με βάση την μεθοδο της λιτης ροής,
» να σχεδιάζει την εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα με βάση την μέθοδο ΚΑΝΒΑΝ,
» να προγραμματιζει την παραγωγή με βάση την ζήτηση,
» να έχει βασικές γνώσεις κοστολόγησης σε περιβάλλοντα λιτης ροής.